The Korean Society of Sydney, Australia

82 Brighton Ave. Croydon Park NSW 2133 Australia
Tel: +61 2 9798 8800
Fax: +61 2 9798 0011
Email: sydney@koreanet.org.au
Website: http://www.koreanet.org.au